» پرتره رنگ روغن :: ۱۳٩٥/۱۱/٧
» آپارات/ نمایشگاه نقاشی از طبیعت - الهام دزیانی :: ۱۳٩٥/۸/۱
» کــتاب " آمــوزش طــراحی دیــبا " :: ۱۳٩٦/٦/۳٠
» کتاب آموزش طراحی دیــبا :: ۱۳٩٥/٦/۳٠
» تنها و تن ها :: ۱۳٩٤/۱٢/٢
» رقص مرگ / The dance of death :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» پرتره با رنگ روغن :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» خلسه :: ۱۳٩٤/٧/٥
» چهره سیاه قلم :: ۱۳٩٤/٥/٥
» نقاشی منظره :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» کتاب " آداب معاشرت" :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» سفارش نقاشی و سیاه قلم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» سفارش تابلوی نقاشی :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» چهره سیاه قلم :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» چهره سفارشی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» نمایشگاه نقاشی گروهی من و عده ای از دوستان :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» طبیعت پاییزی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» نمایشگاه نقاشی های من :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» نقاشی از باغ گلهای اصفهان :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» خواب خدا :: ۱۳٩٢/۳/۱
» نقاشی با مداد رنگی :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» پرنده های کاردکی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» نقاشی از باغ گلها - اصفهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» دریاب زمان را :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» من اناری را می کنم دانه.... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» فریاد تنهایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» بانوی آب ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» پیرمرد :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» کوچه باغ :: ۱۳٩۱/٩/٩
» تک درخت :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» یک روز تابستانی :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» پرتره دخترک :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» رنگ روغن با کاردک :: ۱۳٩۱/۸/۱٥